Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorสมฤดี ฉันทาวรานุรักษ์
Titleบทบาทของผู้ขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะในฐานะเป็นผู้กรองสารให้กับผู้โดยสาร / สมฤดี ฉันทาวรานุรักษ์ = The roles of public taxi drivers as gatekeeper / Somrudee Chantavaranuruk
Imprint 2552
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16191
Descript ก-ฎ, 139 แผ่น

SUMMARY

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงลักษณะของการเลือกเปิดรับสื่อวิทยุและปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันในการเลือกของผู้ขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะในฐานะที่เป็นผู้กรองสาร และเพื่อทราบถึงบทบาทของผู้ขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะในฐานะที่เป็นผู้กรองสาร และการเป็นหุ้นส่วนในการฟังกับผู้โดยสาร ภายใต้กรอบแนวคิดเรื่องการเปิดรับฟังสื่อวิทยุ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ แบบจำลองผู้กรองสาร และการเป็นหุ้นส่วนในการฟังมาใช้ในการวิเคราะห์ ระเบียบวิจัยใช้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งแบ่งตามช่วงเวลาการขับรถยนต์รับจ้างเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงเช้า ช่วงเย็น และไม่มีช่วงเวลาที่แน่นอน ผลการวิจัยพบว่าลักษณะการเปิดรับสื่อวิทยุของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะนั้น จะมีการเลือกเปิดรับคลื่นวิทยุคล้ายคลึงกันในแต่ละช่วงเวลาการขับรถยนต์รับจ้างด้วยการเลือกล็อคคลื่นที่ตนเองชื่นชอบเอาไว้ โดยคลื่นสถานีที่ผู้ขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะให้ความนิยมในการเปิดรับฟังก็จะมีคลื่นการจราจร และคลื่นสถานีที่นำเสนอเพลงลูกทุ่งที่สอดแทรกการนำเสนอเสนอข่าวสารในรายการเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ก็เกิดจากปัจจัยผลักดันในการที่ต้องการจะรับรู้ข่าวสารเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน และเพื่อความผ่อนคลาย เป็นเพื่อนแก้เหงาในการทำงานของตน
สำหรับบทบาทในการกรองสารของผู้ขับรถยนต์รับจ้างให้แก่ผู้โดยสาร พบว่า ส่วนใหญ่จะไม่มีการเลือกเนื้อหา หรือสถานีโดยผ่านกระบวนการคัดกรองให้แก่ผู้โดยสารจะเป็นเพียงผู้ที่ทำหน้าที่เลือกหรือควบคุมสื่อวิทยุให้แก่ผู้โดยสารเท่านั้น แต่ในกรณีที่ผู้โดยสารมีการร้องขอให้ปรับเปลี่ยนหรือเปิดสื่อวิทยุผู้ขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะก็ยินดีที่จะปฏิบัติตาม ส่วนปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะและผู้โดยสารที่ขึ้นมาใช้บริการนั้นจะเป็นลักษณะการร่วมรับฟังสื่อจากวิทยุด้วยกัน มีการพูดคุยสนทนาแบบรับฟังกัน โดยเรื่องที่จะนำมาพูดคุยระหว่างกันก็จะเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นประเด็นข่าวสารจากสื่อวิทยุ สภาพการจราจร หรือเรื่องสัพเพเหระทั่วไป เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ เป็นต้น ซึ่งผู้ขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะจะไม่มีการโต้แย้งหรือแสดงความคิดเห็นในแนวทางที่ตรงกันข้าม เนื่องจากอยู่ภายใต้ภาระการปฏิบัติหน้าที่บริการผู้โดยสาร ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ซื้อเวลาการบริการในช่วงนั้น ผู้ขับรถยนต์รับจ้างสาธารณะต้องยินยอมและปฏิบัติตามคำร้องขอนั้นๆ
This research has objective to know selective exposure, factors affecting public taxi drivers and their role as gatekeeper and listening partnership by using selective exposure, uses and gratifications, gatekeeper concept. The researcher use depth interview for public taxi drivers in Bangkok and suburbs and divide their working shifts into morning shift, night shift and non fixed shift. The result finds that selective exposure of public taxi drivers select similar radio wave in each shift by setting their favorite radio wave which are traffic wave and folk songs wave with news reporting. This comes from internal factors which are news and relaxation need while working. Public taxi drivers roles as gatekeeper shows that mostly there is no content selection or radio wave. They are just person who control the media for their passengers in case requesting them to turn on or change radio channel. The interaction between public taxi drivers and passengers is listening partnership and setting up a dialogue in relation to closed topics such as the weather, traffics and general matters. Also, public taxi drivers will not argue on this because they are in service role and the passengers are like time buyer while sitting in the taxi. Public taxi drivers have to do as their requests.


ผู้ฟังวิทยุ คนขับรถแท็กซี่ Radio audiences Taxicab drivers

LOCATIONCALL#STATUS
Communication Arts Library : Thesis2698CHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis521440LIB USE ONLY

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram