Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorสาธิยา หมานเรือง
Titleการสร้างวาทกรรมออนไลน์เกี่ยวกับสตรีมุสลิม / สาธิยา หมานเรือง = Construction of online discourses on muslim women / Sathiya Marnruang
Imprint 2552
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16424
Descript [ก-ฏ], 362 แผ่น : ภาพประกอบ

SUMMARY

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างวาทกรรมออนไลน์เกี่ยวกับสตรีมุสลิม 2. เพื่อค้นหาภาพลักษณ์ของสตรีมุสลิมที่สะท้อนผ่านวาทกรรมออนไลน์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีการวิเคราะห์เนื้อหาของเว็บไซต์สตรีมุสลิม 2 เว็บไซต์ และใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ดูแลเว็บไซต์และผู้รับสารของเว็บไซต์ ซึ่งนำแนวคิดเรื่องวาทกรรมสตรีมุสลิม การสื่อสารผ่านสื่อกลางคอมพิวเตอร์ และภาพลักษณ์ มาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. การสร้างวาทกรรมออนไลน์สตรีมุสลิมเกิดขึ้นภายใต้บริบทของสังคมมุสลิม ที่ผู้นับถือศาสนายังขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการศาสนา โดยยังไม่สามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในแนวทางของคำสอนของศาสนาได้ ประกอบกับหลักคำสอนในศาสนาอิสลามบางประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสตรีมุสลิม ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบจากทั้งนักวิชาการและสื่อมวลชนตะวันตก จึงทำให้เกิดการนำเสนอวาทกรรมในเว็บไซต์สตรีมุสลิม ได้แก่ www.muslimahtoday.net และ www.baanmuslimah.com ซึ่งเว็บไซต์ www.muslimahtoday.net เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้ดูแลเว็บไซต์คือนักศึกษามุสลิมที่รวมตัวกันในนามของสมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม (สนท.) ในขณะที่เว็บไซต์ www.baanmuslimah.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นโดยแม่บ้านสตรีมุสลิมผู้หนึ่ง ซึ่งทั้งสองเว็บไซต์ต่างต้องการนำเสนอวาทกรรมเพื่อเผยแพร่วาทกรรมจากคำสอนของศาสนาอิสลาม โดยมุ่งเน้นนำเสนอไปยังกลุ่มสตรีมุสลิมผ่านช่องทางสื่ออินเทอร์เน็ต
โดยในการสร้างวาทกรรมในเว็บไซต์ทั้งสอง ผู้ดูแลเว็บไซต์จะเป็นผู้คัดเลือกประเด็นเนื้อหาที่มีการนำเสนอ โดยกลุ่มนักวิชาการมุสลิมทั้งไทยและต่างประเทศ และที่มีการนำเสนอโดยบุคคลทั่วไปมุสลิม โดยมีการอ้างอิงหลักการที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน และแบบอย่างการปฏิบัติของศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) โดยมีประเด็นที่วาทกรรมนำเสนอคือ ประเด็นที่กล่าวถึงสตรีมุสลิมเป็นการเฉพาะ ได้แก่ ประเด็นหลักการปฏิบัติตัวของสตรีในชีวิตประจำวัน และประเด็นสถานภาพและบทบาทสตรีมุสลิม และประเด็นที่ไม่ได้กล่าวถึงสตรีมุสลิมเป็นการเฉพาะ ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับหลักความเชื่อความศรัทธาในศาสนาอิสลาม และประเด็นการให้ข้อแนะนำในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นมุสลิมที่ดี 2. ภาพลักษณ์ของสตรีมุสลิมที่สะท้อนผ่านวาทกรรมออนไลน์ในเว็บไซต์สตรีมุสลิมทั้งสองเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอภาพในอุดมคติของสตรีมุสลิมที่สังคมมุสลิมคาดหวังให้สตรีสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกับหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม โดยแต่ละเว็บไซต์จะกล่าวถึงรายละเอียดของภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันดังนี้คือ www.muslimahtoday.net จะมุ่งนำเสนอเป็นภาพลักษณ์ของสตรีที่ปฏิบัติตนอยู่ในหลักการที่ถูกต้อง ตามหลักการศาสนาและสตรีที่มีความเข้าใจในบทบาทของตน ในขณะที่เว็บไซต์ www.baanmuslimah.com นำเสนอภาพลักษณ์ของสตรีที่ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนา เข้าใจสิทธิและบทบาทของตน รวมถึงเข้าใจในธรรมชาติของความแตกต่างของสตรีและบุรุษ
This research aims 1) to study the process of online a discourse construction and 2) to find Muslim women images from an online discourse. This research use qualitative research methodology to analyze content of two Muslim women websites, including in-depth interview of two webmasters. The analytical frameworks are base on critical discourse analysis, Muslim women concept, computer-mediated communication, and images concept. The results of this research are these following: 1) Construction of online discourses on Muslim women are based on Thai Muslim social context ; some Muslim people are lack of Islamic knowledge and understanding, they cannot practice in Islamic way, and also west expertise and media criticize some Islamic doctrines about Muslim women in negative way. Therefore, two Muslim women websites that are www.muslimahtoday.net which is created by group of Thai Muslim students and www.baanmuslimah.com which is created by a Muslim wife house present discourses on Muslim women through internet media. In constructing online discourses, the webmasters select issues which are presented by Thai or foreign Muslim expertise and Thai Muslim people. Contents refer to the Islamic doctrine from The Holy Quran and Sunnah (practices of the Prophet Muhammad (peace be upon him)). There are two types of issues; issues about only Muslim women such as principles about practice of Muslim women in daily life and the issues about Islamic faith and practices of Muslim not only about Muslim women. 2) Images of Muslim women which are presented through the discourses on websites is the ideal images of women from Islamic doctrine; Quran and Sunnah (the practice of the prophet Muhammad). In www.muslimahtoday.net, they present Muslim women who practice in Islamic doctrines about Muslim women and the women who understand in their role. In www.baanmuslimah.com, they also present the images of women who practice in Islamic doctrines about Muslim women, who understand in their rights and role, and they also understand that they are created differently from men.


สตรีมุสลิม วจนะวิเคราะห์ อินเทอร์เน็ต -- แง่สังคม Muslim women Discourse analysis Internet -- Social aspects

LOCATIONCALL#STATUS
Communication Arts Library : Thesis2709CHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis521428LIB USE ONLY

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram