Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleประมวลกฎหมายอาญา ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546
Descript 159 หน้า ; 22 ซม.

CONTENT

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 -- ประมวลกฎหมายอาญา -- บทบัญญัติทั่วไป -- บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป -- บทบัญญัตืที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ -- ความผิด -- ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร -- ความผิดที่เกี่ยวกับการก่อการร้าย -- ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง -- ความผิดเกี่ยวกับศาสนา -- ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม -- ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน -- ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายของประชาชน -- ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง -- ความผิดเกี่ยวกับการค้า -- คามผิดเกี่ยวกับเพศ -- ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย -- ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง -- ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ -- ลหุโทษ


ประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายอาญาLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram