Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorสายใจ อุชชิน
Titleมาตรการบังคับทางอาญาที่ใช้แก่นิติบุคคลในคดีสิ่งแวดล้อม / สายใจ อุชชิน = The criminal measures for juristic person in environmental cases / Saichai Ujjin
Imprint 2551
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52433
Descript ก-ฌ, 151 แผ่น

SUMMARY

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความมุ่งหมายในการศึกษาวิเคราะห์ว่ามาตรการบังคับทางอาญาตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายสิ่งแวดล้อมนั้นมีการกำหนดมาตรการทางอาญาไว้อย่างไรและมีความเหมาะสมเพียงใดหรือไม่ หากนำมาตรการบังคับทางอาญาที่มีอยู่นี้ไปใช้บังคับกับผู้กระทำความผิดที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ผลของการศึกษาพบว่า มาตรการทางอาญาที่บัญญัติไว้ในกฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยมากจะเป็นมาตรการทางอาญาทางด้านโทษได้แก่ โทษจำคุ โทษปรับและโทษริบทรัพย์สิน โดยมีมาตรการทางอาญาอื่นที่ถูกบัญญัติขึ้นมาเป็นการเฉพาะในบางพระราชบัญญัติ เช่น มาตรการในการบังคับให้ผู้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต้องแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนั้น นอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามประมวลกฎหมายอาญาที่สามารถนำมาปรับใช้กับความผิดตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมได้อีกประการหนึ่งด้วย แต่อย่างไรก็ดีมาตรการทางอาญาที่ได้บัญญัติเอาไว้นั้นยังไม่อาจนำมาบังคับใช้ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคลได้ทุกประเภท เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านโทษที่จะใช้แก่นิติบุคคลขัดต่อสุขภาพของนิติบุคคลและมาตรการทางอาญาอื่นที่มีอยู่ก็มีข้อจำกัดเฉพาะกรณีดังเช่นการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดังที่กล่าวไว้แล้ว ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่าสมควรที่จะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการรักษาและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวให้มีการกำหนดมาตรการทางอาญาที่ใช้แก่นิติบุคคลแยกออกมาจากกรณีของบุคคลธรรมดาและให้บรรดากรรมการหรือผู้จัดการนิติบุคคลต้องรับผิดเช่นเดียวกับนิติบุคคลและกำหนดให้มีมาตรการทางอาญาอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรการทางอาญาด้านโทษ อันได้แก่การชดใช้ค่าเสียหายในอัตราที่สูงกว่าบุคคลธรรมดา ซึ่งเรียกว่าค่าเสียหายในเชิงลงโทษ รวมทั้งการบังคับให้นิติบุคคลและผู้แทนนิติบุคคลต้องปฏิบัติงานรับใช้สังคมอีกด้วย
This dissertation was aim to examine analyze the penal measures and its enforcing on juristic person in environmental law. Following the study, most of the penal measures in environmental law are penalties such as imprisonment, fines, and impoundment, whereas other sanctions are provided only for certain criminal laws. However, it is found that some of the penal provisions may be applied to the environmental laws, but the juristic persons could still be outside the enforcement of those laws due to the limitation of the physical punishment on juristic persons and the practices on this issue are not conclusive. Therefore, the law concerning on environmental area needs to be reformed, especially the National Environmental Quality Act B.E. 1992. This Act should be set up specifically penal measures for juristic person such as higher level fines safety measure. Indeed, The Court may apply safety measures on punishment of legal entity offenders in order to enforcing the law more efficiency and effectively.


กฎหมายสิ่งแวดล้อม กระบวนการยุติธรรมทางอาญา การบังคับคดี ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล Environmental law Criminal justice Administration of Executions (Law) Criminal liability of juristic persons

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis510488LIB USE ONLY
Law Library : Thesis (4th Floor)K/TH 950 ส657ม 2551LIB USE ONLY
Law Library : Thesis (4th Floor)K/TH 950 ส657ม 2551CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram