Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorกนกพร พณิชยกุล
Titleผลกระทบจากการลงทุนในเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีต่อระบบเศรษฐกิจไทย / กนกพร พณิชยกุล = Effects of bio-fuel investment on Thai economy / Kanokporn Panichajakul
Imprint 2551
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32913
Descript ก-ญ, 99 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

SUMMARY

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการลงทุนในเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีต่อระบบเศรษฐกิจไทย โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนที่หนึ่งเป็นการบรรยายถึงความจำเป็นของการลงทุนในอุตสาหกรรมเอทานอลในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการสร้างหลักประกันในระยะยาว(Long-term Insurance) ให้กับพลังงานของประเทศ ส่วนที่สองเป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยใช้ตารางเมตริกซ์บัญชีสังคมในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีต่อปริมาณการผลิตและต้นทุนการผลิตของสาขาการผลิตต่างๆและมีการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเกี่ยวกับระดับการลงทุนที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง ผลการศึกษาจากการเพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมเอทานอลเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตเอทานอลส่งผลต่ออุตสาหกรรมต้นน้ำที่ผลิตวัตถุดิบที่จะต้องมีการผลิตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความต้องการวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชพลังงาน เช่น อ้อย และมันสำปะหลัง และถ้ามีการเพิ่มการผลิตพืชพลังงานก็จะทำให้การจ้างงานและการใช้ปัจจัยทุนในการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ส่งผลไปถึงครัวเรือนภาคเกษตรที่มีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคเพิ่มมากขึ้น จากความต้องการพืชพลังงานเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาพืชพลังงานเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตในสาขาการผลิตต่างๆโดยเฉพาะสาขาการผลิตที่มีการใช้อ้อยและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ ส่วนในสาขาการผลิตอื่นๆที่ไม่ได้ใช้อ้อยและมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบก็จะได้รับผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตผ่านทางการใช้น้ำมันในการผลิตซึ่งจะได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากปริมาณของเอทานอลยังมีสัดส่วนที่น้อยมากในสาขาการผลิตน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบในระยะสั้น ภาครัฐควรมีมาตราการรักษาอุปทานของพืชพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ โดยเป็นการลดการส่งออกพืชพลังงาน ส่วนในระยะยาวควรมีการปรับยุทธศาสตร์พืชพลังงานเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในประเทศได้อย่างเพียงพอ โดยภาครัฐควรมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น หรือเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูก
Main objective of this study is to analyze the effects of bio-fuel investment on energy-crops of Thailand. The study consists of two parts. The first part is the descriptive analysis that demonstrates the necessity of using bio-fuel investment as a long-term insurance in the energy sector. The second part is quantitative analysis via the Social Accounting Matrix (SAM) which is used to quantitatively analyze the effects from changes in bio-fuel investment on energy-crops production and price. Furthermore, ethanol producers are interviewed for the qualitative analysis and for evaluating the quantitative results. The results from SAM show that a higher investment in ethanol production affects production quantity of all sectors due to the increase in demand of raw materials which mostly are the energy crops such as sugarcane and cassava. Then, the state of employment and utilization of capital in these sectors and consumption in household of the same sectors would increase, accordingly. The increase in demand of energy-crops also affects the cost of production in other sectors, especially, the sectors that use sugarcanes and cassavas as input factors. Other sectors that do not use sugarcanes and cassavas as input factors will have a small effect. The reason is that ethanol from sugarcanes and cassavas is used in a small proportion in petroleum and natural gas production sector. For the policy recommendations, the government should impose policies in securing the supply of energy-crops for domestic demand and reducing in export of energy-crops in the short term. In long-term, government should adopt energy-crops strategy for supporting demand of domestic industry by increasing yields of crops and increasing cultivated area.


พลังงานชีวมวล -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย อุตสาหกรรมพลังงานชีวมวล -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย อุตสาหกรรมพลังงานชีวมวล -- การลงทุนด้วยเงินทุน -- ไทย Biomass energy -- Economic aspects -- Thailand Biomass energy industries -- Economic aspects -- Thailand Biomass energy industries -- Capital investments -- Thailand

LOCATIONCALL#STATUS
Economics Library : Thesisวพ.ศศ.1131LIB USE ONLY
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis511827LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram