Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorการประชุมวิชาการ ชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม (2551 : เชียงใหม่)
Titleชาตินิยมกับพหุวัฒนธรรม : การประชุมวิชาการ วันที่ 22-23 ธันวาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ / ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตรืและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Imprint เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน , 2551
Descript 384 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 29 ซม

CONTENT

ปาฐกะถานำ -- นโยบายของรัฐและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ -- ชาติพันธุ์กับสิทธิมนุษยชน -- ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ -- ชาตินิยม ชาติพันธุ์กับสุขภาพและการศึกษา -- สิทธิในทรัพยากรในมิติชาติพันธุ์สัมพันธ์ -- การจัดการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในบริบทของพหุวัฒนธรรม -- ก้าวหน้าข้ามอคติทางชาติพันธุ์ในยุคโลกาภิวัตน์ : สื่อ การแสดง และวรรณกรรม -- ภูมิรัฐศาสตร์ และชาติพันธุ์ชายแดน -- ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม? -- สัญชาติและสิทธิความเป็นพลเมือง -- ประวัติศาสตร์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม -- อคติทางชาติพันธุ์ และชาติพันธุ์ในพื้นที่สื่อ -- สรุปสาระสำคัญของการประชุมและข้อสังเกต


ชาตินิยม -- ไทย สิทธิของพลเมือง สิทธิมนุษยชน พหุวัฒนธรรมนิยม ชาติพันธ์วิทยา -- ไทย กลุ่มชาติพันธ์ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library305.8 ก482ชCHECK SHELVES
Political Science Library305.8 ก482ชCHECK SHELVES
Political Science Library : Chula Collectionร 14 1160LIB USE ONLY

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram