Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบยา ประจำปี 2552 ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 3-4 สิงหาคม 2552 / จัดโดย แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Imprint กรุงเทพฯ : แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 30 ซม

CONTENT

ปาฐกถานำ "เฝ้าระวังอย่างไร ให้เกิดการพัฒนาระบบยาที่พึงประสงค์" / วิชัย โชควิวัฒน -- บรรยายพิเศษ "นโยบายแห่งชาติด้านยา: ความเข้มแข็งที่ต้องสร้าง" / สำลี ใจดี -- นโยบายแห่งชาติด้านยา : แนวคิดขององค์การอนามัยโลก -- บรรยายเรื่อง "การสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา : หลักการและการพัฒนาสู่ความเป็นจริง" / นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี -- การนำเสนอผลการดำเนินงานในปีแรก : กิจกรรมเด่นของเครือข่าย 1.การเฝ้าระวังยาไม่เหมาะสมในชุมชน (Banned Drugs) 2.สถานการณ์การใช้ยาในโรงพยาบาล: มูลค่ากับความเหมาะสมในการใช้ยา 3.ธรรมาภิบาลในระบบยา: จากสถานการณ์และปัญหาสู่กลไกเฝ้าระวัง - กรณีศึกษา การส่งเสริมการขายยา: สถานการณ์ ปัญหา และการเปลี่ยนแปลง - กรณีศึกษา: บริษัทยากับการให้ข้อมูลเรื่องโรคและยาสู่ประชาชน - กรณีศึกษา การพัฒนาจริยธรรมในการเรียนการสอน -- อภิปรายเรื่อง "การขับเคลื่อนขบวนการแก้ปัญหาระบบยา" 1. การศึกษาเภสัชศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการแก้ปัญหาระบบยา โดย ประธานศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศษสตร์แห่งประเทศไทย 2. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -- การนำเสนอกิจกรรมของเครือข่าย 1. โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนากลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคกลาง 2. โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาในระบบบริการปฐมภูมิ 3. การพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยาและการจัดการความรู้ผ่านเว็บ 4.โครงการจัดการความรู้ จัดซื้อ จัดหายา ในโรงพยาบาล 5. โครงสร้างการบริหารระบบยาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - โครงการวิเคราะห์ระบบการเรียกเก็บยาคืนของประเทศไทย - โครงการกฎหมายควบคุมกสนส่งเสริมการขายยา 6.โครงการพัฒนามาตรฐานการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมการตลาดที่ส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพ


ยา -- ไทย ยา -- นโยบายของรัฐ -- ไทย อุตสาหกรรมยา -- ไทย การใช้ยา -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Social Research Institute Library615.1 ก482 2552LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram