Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorอนุกูล บุญญบาล
Titleปัญหาและลู่ทางการใช้ข้อบัญญัติการไม่ให้สถานภาพผู้ลี้ภัย (หลัก Exclusion Clause) ตามอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของผู้ลี้ภัย 1951 / อนุกูล บุญญบาล = Problems and directions concerning the application of the provision on exclusion of refugee status under the convention relating to the status of refugees 1951 / Anugook Bunyaban
Imprint 2551
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/21126
Descript ก-ฎ, 242 แผ่น

SUMMARY

ปัญหาผู้ลี้ภัยยังคงเป็นปัญหาที่มีความยืดเยื้อและยาวนานมาตั้งแต่อดีต ไม่ว่ายุคสมัยของโลกจะเปลี่ยนไปสักเพียงไรปัญหาผู้ลี้ภัยก็ยังคงไม่หมดไปและยังคงมีอยู่ทั่วทุกมุมโลก การจัดการกับปัญหาดังกล่าวล้วนต้องอาศัยปัจจัยหลายประการเพื่อหาทางออก สิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือสำนึกของรัฐที่มีต่อปัญหาในเรื่องดังกล่าวรวมไปถึงความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเกี่ยวกับปัญหาผู้ลี้ภัยที่ถูกจัดทำโดยรัฐ หลัก Exclusion clauses ถือเป็นกฎเกณฑ์ที่มีความสำคัญและมักถูกพูดถึงบ่อยครั้งในการจัดการเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย แม้หลักในเรื่องดังกล่าวจะถูกบัญญัติเอาไว้อยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย 1951 อันเป็นอนุสัญญาที่มีการกล่าวเอาไว้ถึงมาตรการให้ความคุ้มครองต่างๆ เกี่ยวกับผู้ลี้ภัย แต่หลักเช่นว่ากลับไม่ได้มีเนื้อหาอันใดที่แสดงให้เห็นถึงการให้คุ้มครองดังกล่าว กลับเป็นหลักที่มีเนื้อหาในการตัดสิทธิผู้ลี้ภัยออกจากการได้รับความคุ้มครองเช่นว่านั้น การใช้หลักในเรื่องดังกล่าวโดยรัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย 1951 ในบางครั้งก็ย่อมเกิดปัญหาตามมาจากปัจจัยในหลายๆ ประการไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายในแนวทางปฏิบัติของรัฐภาคีเกี่ยวกับหลักในเรื่องดังกล่าวการปล่อยให้รัฐภาคีมีอำนาจในการพิจารณาใช้หลักดังกล่าวโดยปราศจากการมีแนวทางที่เหมาะสม เหตุปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ย่อมส่งผลให้การใช้หลักในเรื่องดังกล่าวสร้างปัญหาให้กับผู้ลี้ภัยอย่างมากมายในปัจจุบัน ด้วยเหตุเช่นว่านั้นงานวิจัยนี้จึงพยายามมุ่งชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้หลัก Exclusion Clauses โดยรัฐภาคีว่ามีอยู่อย่างไรและอะไรน่าจะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องดังกล่าวเพื่อแก้ไขในปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจากผลการศึกษาจะทำให้เห็นว่าแนวทางที่ดีที่สุดในการหาทางออกให้กับปัญหาในเรื่องของการตีความและการใช้หลัก Exclusion Clauses รัฐควรจะต้องคำนึงหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับคำแนะนำของ UNHCR อันเป็นองค์กรที่ความชำนาญเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะเพื่อให้รัฐภาคีสามารถหาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยที่ถูกต้องเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ลี้ภัย
Despite the changing of the world. the refugee problem remains prolonged andunsolvable predicament which occurs in every corner of the world. How to manage to eliminate such problem requires a wide range of factors - most importantly. governmental awareness towards the problem altogether with its responsibility and policies. Exclusion clauses are an important regulation and are mentioned quite ofter in regard to refugee management. Although the clauses are legislated by the convention relating to the status of refugees 1951 - the convention stating the measures of concerning protection - the clauses, nonetheless, have no contents which demonstrate such protection but are rather provision on exclusion of action. Application of the convention by member states sometimes results in some trobles arising from various factors fue to numerous motialities giving power to the member state to put the clauses into ac on without appropriate channels. These factors relentlessly affect refugees at the preseen time. As mentioned above, this thesis therefore attempts to expose 1) how problems exist when using exclusion clauses by the member states, and 2) what could enable them to overcome such problems. We can see from the study that the best solution to the interpretation and the utilization of exclusion clauses is that the government should take related international law into consideration under the guidance of UNHCR, a dexterous organization dealing with refugees, in order that they may find suitable option for refugees creating the most benefits for them.


ผู้ลี้ภัย กฎหมายระหว่างประเทศ -- ไทย อนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัย 1951 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 1948 อนุสัญญาองค์การรัฐเอกภาพแห่งภาคพื้นทวีปแอฟริกาว่าด้วยการใช้บังคับในลักษณะเฉพาะของปัญหาผู้ลี้ภัยในภาคพื้นทวีปแอฟริกา 1969 Refugees International law

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library : Thesis (4th Floor)K/TH 995 อ184ป 2551CHECK SHELVES
Law Library : Thesis (4th Floor)K/TH 995 อ184ป 2551LIB USE ONLY
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis511459LIB USE ONLY

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram