Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleภาพรวมความคืบหน้าผลการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน 2548 - 2549 และบทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / พรรณทิพย์ เพชรมาก และ วริฎฐา แก้วเกตุ เรียบเรียง
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2550
Descript 115 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม

CONTENT

ส่วนที่ 1 : ภาพรวมความคืบหน้าผลการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการของชุมชนในช่วงปี 2548 - 2549 และบทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1. สวัสดิการชุมชนในช่วงที่ผ่านมา 2. ภาพรวมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนในช่วงปี 2548 - 2549 3. ผลที่เกิดขึ้นและความคืบหน้าการขับเคลื่อนขบวนการสวัสดิการชุมชนรายภาค 4. รูปแบบการขยายผลการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน 5. วิธีการที่จะทำให้ อปท. สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 6. ความเสี่ยงหรือข้อพึงระวังในการขับเคลื่อนขบวนการสวัสดิการชุมชน 7. นโยบายรัฐและบทบาทของหน่วยงานในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน -- ส่วนที่ 2 : กรณีตัวอย่างรูปธรรมกองทุนสวัสดิการชุมชน 1. ฐานองค์กรการเงินชุมชนและการบูรณาการกองทุน 2. รูปแบบ "ออมวันละบาท" และ "กองบุญสัจจะวันละบาท" 3. กองทุนสวัสดิการจากฐานศาสนา 4. กองทุนสวัสดิการจากฐานกองทุนผู้สูงอายุ 5. กองทุนสวัสดิการจากฐานคนจน และผู้ด้อยโอกาส 6. กองทุนสวัสดิการจากฐานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 7. ขบวนการกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัด 8. กองทุนสวัสดิการชุมชนฐานชุมชนเมือง -- ภาคผนวก 1. สรุปเชิงบริหารงานสัมมนา "สวัสดิการชุมชน คนไม่ทิ้งกัน" วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2550 2. ทำเนียบข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ได้รับการสนับสนุน ปี 2548 1)กรุงเทพฯ และปริมณฑล 2)ภาคกลางตอนบน 3)ภาคตะวันตก 4)ภาคตะวันตก 5)ภาคเหนือ 6)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7) ภาคใต้


การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคมสงเคราะห์ สวัสดิการ กองทุนเพื่อชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน

LOCATIONCALL#STATUS
Social Research Institute Library307.1 ภ457 2548-2549LIB USE ONLY
Population Information Centerพ1/ภก/2550LIB USE ONLY
Population Information Centerพ1/ภก/2550LIB USE ONLY
Population Information Centerพ1/ภก/2550LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram