Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorศุภจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
Titleผลกระทบของการคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีที่ใช้คุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสนธิสัญญาลิขสิทธิ์กับความตกลงเขตการค้าเสรี / ศุภจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ = Impacts of protection of technological protection measure for the protection of copyrights : comparison study of WIPO Copyright Treaty and FTAs / Supachitra Laohawattanapinyo
Imprint 2551
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32452
Descript ก-ฎ, 238 แผ่น

SUMMARY

มาตรการทางเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่เจ้าของลิขสิทธิ์นำมาใช้เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองมากขึ้น จากที่เดิมจะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ต่อมาเมื่อเจ้าของลิขสิทธิ์นำมาตรการทางเทคโนโลยีมาใช้ป้องกันการเข้าถึงหรือการทำซ้ำงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนก็ถือเป็นความคุ้มครองอีกชั้นหนึ่ง และในชั้นสุดท้ายเป็นการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายต่อมาตรการทางเทคโนโลยีนั้นอีกที โดยห้ามการหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีรวมถึงการผลิตหรือเผยแพร่เครื่องมือที่ใช้สำหรับการหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีดังกล่าวด้วย บทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองแก่มาตรการทางเทคโนโลยีมีปรากฏในความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์แบบพหุภาคี คือ สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ และสนธิสัญญาการแสดงและสิ่งบันทึกเสียง ซึ่งเป็นเพียงการวางแนวทางไว้อย่างกว้างเท่านั้น ดังนั้น สหรัฐอเมริกาจึงพยายามผลักดันให้ประเทศต่างๆ ให้ความคุ้มครองแก่มาตรการทางเทคโนโลยีผ่านทางความตกลงเขตการค้าเสรีที่สหรัฐอเมริกาทำกับประเทศหรือกลุ่มประเทศต่างๆ เพื่อให้ประเทศภาคีอนุวัติการกฎหมายภายในให้คล้ายคลึงกับบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองแก่มาตรการทางเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาที่ถูกวิจารณ์ว่าเป็นการให้ความคุ้มครองที่เกินไปกว่าพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ และสนธิสัญญาการแสดงและสิ่งบันทึกเสียง หากประเทศไทยทำความตกลงเขตการค้าเสรีกับสหรัฐอเมริกาก็น่าจะต้องมีบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองแก่มาตรการทางเทคโนโลยีเช่นกัน และจะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีฉบับดังกล่าวด้วย
งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดจากบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองแก่มาตรการทางเทคโนโลยี และแนวทางของประเทศไทยในการบัญญัติบทบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ และสิทธิของสาธารณชนในการใช้งานที่เป็นธรรมตามหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีมานาน และเพื่อป้องกันมิให้เจ้าของลิขสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองแก่มาตรการทางเทคโนโลยีในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองโดยไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติดังกล่าว
Technological Protection Measure (TPM) is a tool that a copyright owner uses to control unauthorized use of its copyright work. This is a way to expand the protection of copyright work originally obtainable under copyright laws. As an expanded level of protection, a copyright owner uses TPM to prevent unauthorized access or reproduction of its copyright work. There are laws, called "anti-circumvention law", against those who circumvent, or produce or distribute devices to circumvent, the copyright work of copyright owners who uses TPM. Included in international multilateral agreements regarding the protection of technological measures are WIPO Copyright Treaty (WCT) and WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT). They are provided only as a general guideline. Therefore, the United States of America is pushing other countries to implement the protection of TPM through FTAs and wishes its FTAs parties to implement their internal laws in the way similar to the anti-circumvention law in the United States of America. However, this attempt is widely criticized because this type of protection is far more than the scope of the obligations under the WCT and the WPPT. If Thailand enters into the FTA with the United States of America, Thailand will have to implement laws to protect TPM. In addition, the Copyright Act B.E. 2537 will have to be amended in accordance with the FTA. This thesis is aimed to study the impacts of anti-circumvention law and a way that Thailand will implement this law in order to make a balance between the rights of copyright owner and the public rights in fair use doctrine under copyright law, in addition to prevent misuse of this law by the copyright owner in a bad-faity, or right, way.


การละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ การค้าเสรี Copyright infringement Copyright Free trade Protectionism

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library : Thesis (4th Floor)K/TH 673 ศ681ผ 2551CHECK SHELVES
Law Library : Thesis (4th Floor)K/TH 673 ศ681ผ 2551LIB USE ONLY
Central Library @ Chamchuri 10 : Thesis510469LIB USE ONLY
Law Library : Thesis (4th Floor)K/TH 673 ศ681ผ 2551CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram