Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorการสัมมนา โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย (2552 : กรุงเทพฯ)
Titleนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย พ.ศ. 2552 : เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการในโครงการระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมอินทรา รีเจน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ / รัตนา บรรณาธรรม, บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : กองพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย, 2552
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript ก-ค, 267 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

CONTENT

นวัตกรรมอุปกรณ์เสริมป้องกันเท้าตกสำหรับผู้ป่วยอัมพาต -- บูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาวะวัยรุ่น -- การใช้คำแนะนำผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตามปัญหาของแต่ละบุคคล -- การส่งเสริมการเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อ เอชไอวี โดยสมัครใจ -- ทักทายกันวันละหนคนกันเอง -- โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน -- การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบันทึกข้อมูล ประวัติ บุคคล การอบรมและการจัดการความรู้ -- ลดภาวะโลกร้อนด้วยถุงผ้าใส่ยากลับบ้านและรณรงค์การเลิกบุหรี่ในชุมชนโดยเภสัชกรอาสา -- การพัฒนางานการบริการเภสัชกรรมจ่ายยาด้วยฉลากยารูปภาพให้แก่ผู้ป่วยซึ่งมีปัญหาในการอ่านฉลากยามาตรฐาน -- สื่อการสอนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำตาลในเครื่องดื่ม -- แผลหายเร็วทันใจ สไตล์ศูนย์ฯ -- หนังสือเกราะแห่งชีวิตและครอบครัว -- สองเต้าเรารู้ทัน -- ขาดเก็บเข็ม -- อุปกรณ์ป้องกันผู้ป่วยดึงสายยางให้อาหาร -- สมุดประจำตัวผู้รับบริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้าน -- ยางยืดหด ลดปวดเข่า -- การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน -- การพัฒนาคุณภาพการเพิ่มความครบถ้วนของบัตรรายงาน 506 -- การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ไตทำงานผิดปกติ -- บอกลาบุหรี่ -- สบายใจสบายล้างตา -- Knock down board "รสสุคนธ์ 1" -- การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม -- Forget wound not (อย่าลืมแผลฉัน) -- ตู้เรียนรู้ทางสุขภาพด้วยระบบสัมผัส (Health Kiosk) -- แบบประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน -- เครื่องพ่น 70 เปอร์เซนต์แอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติไร้สัมผัส สำหรับฆ่าเชื้อที่มือของผู้นำส่งตัวอย่าง -- ปฏิทินความรู้เพื่อส่งเสริมและป้องกันโรคฟัน -- บุคคลต้นแบบ ชีวิตใหม่ไร้แอลกอฮอล์ -- การ์ตูน Animation ป้องกันเอดส์ -- การส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ทางอินเตอร์เน็ต -- การบริการจัดการความเสี่ยงจากสารแอมโมเนียรั่วไหล และพัฒนาระบบความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการห้องเย็นและสถานที่ผลิตน้ำแข็งที่ใช้สารแอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น -- สื่อออนไลน์ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร -- โปรแกรมสารสนเทศด้านภูมิศาสตร์ของสัตว์นำโรคสู่คน -- การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐานของกลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน


นวัตกรรมทางการแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เวชภัณฑ์

LOCATIONCALL#STATUS
Medicine LibraryW26 น294 2552CHECK SHELVES
Medicine LibraryW26 น294 2552CONTACT STAFF
Medicine LibraryW26 น294 2552CONTACT STAFF
Central Library (4th Floor)610.28 น294 2552CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)610.28 น294 2552CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram