Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleจดหมายเหตุชาวไทยเชื้อสายมอญ บำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตามลัทธิธรรมเนียมมอญ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2551 / บรรณาธิการ, องค์ บรรจุน
Imprint กรุงเทพฯ : ชมรมเยาวชนมอญกรุงเทพ, 2551
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript (16), 145 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม

CONTENT

ภาพปิติวันวานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ถึงพระอนุชา : พิธีสวดพระปริตรมอญถวายในหลวงครบ 6 รอบ -- โลงมอญ -- วอญแฝะ -- มอญรำ -- ปี่พาทย์มอญ -- พิธีถวายเครื่องไทยทาน (ฮะอุ๊บ) -- เทาะอะโหย่งกย้าจก์ -- ไกวศพ


นราธิวาสราชนครินทร์ สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง 2466-2551 มอญ -- ความเป็นอยู่และประเพณี พิธีศพ พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)393 จ131CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram