Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorอมรวิชช์ นาครทรรพ
Titleวิกฤตคุณภาพการศึกษาประชาชาติในความเสี่ยง / อมรวิชช์ นาครทรรพ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 67 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

คุณภาพของคน อนาคตของชาติ -- สถานการณ์คุณภาพการศึกษา -- เงื่อนปมของปัญหาคุณภาพ -- การมองข้ามการลงทุนในการศึกษาระดับปฐมวัย -- การละเลยความสำคัญของการอาชีวศึกษา -- ความล้มเหลวในการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน -- ครูและการดูแลครูที่ไม่ได้ส่งผลต่อคุณภาพ -- ภาวะตกขอบเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ -- โรงเรียนขนาดเล็กและภาพสะท้อนจุดอับในกลไกการจัดการศึกษา -- ปัญหาเฉพาะที่ขัดแย้งในการศึกษาไทย -- เรื่องที่ควรทำ 3 ด้าน 12 ประการกับ 1 ยุทธศาสตร์เฉพาะพื้นที่ -- ข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการกับความพยามที่เป็นรูปธรรม -- ความฝันของแผ่นดิน


การพัฒนาการศึกษา คุณภาพการศึกษา การศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library370.9593 อ167วDUE 08-02-15 BILLED
Education Library370.9593 อ167วCHECK SHELVES
Education Library370.9593 อ167วCHECK SHELVES
Education Library370.9593 อ167วCHECK SHELVES
Central Library : Chula Collection (6th Floor)7/22CATALOGING

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram