Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Authorสุมิตรา บุญบำรุง
Titleการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าพริกไทยและส่วนที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต / [หัวหน้าโครงการ, สุมิตรา บุญบำรุง]. การพัฒนาคุณภาพของมะม่วงแผ่นเพื่อการส่งออก / [หัวหน้าโครงการ, อนุวัตร แจ้งชัด]. การวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้า OTOP ประเภทน้ำพริกแกงแดง / [หัวหน้าโครงการ, สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ]
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549
Descript 204 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CONTENT

สกัดสารระเหยจากเม็ดพริกไทยดำและเม็ดพริกไทยเบา ; ตรวจวิเคราะห์หาสารที่เป็นองค์ประกอบในสารระเหยโดยใช้เครื่อง GC-FID, GC/MS ; ศึกษาการเตรียมน้ำมันพริกไทยสำหรับการประกอบอาหารจากน้ำมันหอมระเหยของพริกไทยที่สกัดในระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมโดยใช้น้ำมันปาล์มเป็นน้ำมันพื้นฐาน ; ทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ที่เตรียมได้ -- ความหมายและกรรมวิธีการผลิตของผลไม้แผ่น (Fruit leather) ; ผลิตภัณฑ์เซียงจา (Haw flake) ; ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของมะม่วงแผ่นที่ผลิตจากมะม่วงพันธุ์ แก้ว-โชคอนันต์-สามฤดู และความแก่ อ่อนของมะม่วง 3 ระยะ ; ผลของการแช่เยือกแข็งต่อคุณภาพของมะม่วงแผ่น ; การพัฒนาสูตรและวิธีการผลิต ; การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค ; การพัฒนามะม่วงแผ่นแบบเซียงจา -- ศึกษาการจัดการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำพริกแกงแดง-การเก็บรักษาวัตถุดิบ ; ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกแกงแดง ; อายุการเก็บและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ; การล้างวัตถุดิบเพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์ ; การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์


โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ พริกไทย มะม่วงแผ่น น้ำพริกแกง

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionวท 15 014236LIB USE ONLY
Central Library (4th Floor)658.57 ส843ก 2548CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram