Authorสิริ ชัยเสรี
Titleระบบข้อมูลพื้นฐานความปลอดภัยอาหารของประเทศ / คณะผู้วิจัย, สิรี ชัยเสรี, หัวหน้าโครงการ ; วราภา มหากาญจนกุล, ธัญญารัตน์ วิริยะพิทักษ์, กุลนาถ ทองขาว, นักวิจัย
Imprintกรุงเทพฯ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548
Descript iii, 98 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CONTENT

โปรแกรม plone -- การวางระบบฐานข้อมูล -- แบ่งกลุ่มข้อมูลเป็น 4 กลุ่ม: ปศุสัตว์ สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ ; ธัญพืช ถั่ว เมล็ดและผลิตภัณฑ์ ; สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ; ผักผลไม้และผลิตภัณฑ์ -- แบ่งประเภทของข้อมูลในแต่ละกลุ่มอาหาร เป็น 9 ประเภท -- การบันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บ -- การจัดทำระบบสมัครสมาชิก -- การทดสอบระบบ -- คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบข้อมูลฯ


ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ -- อาหาร อาหาร -- ฐานข้อมูล

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)363.192 ส731ร 2548CHECK SHELVES