Authorผกาวดี ศิริรังษี
Titleการวิเคราะห์ข้อมูล = Data Analysis การประยุกต์วิธีการทางสถิติในงานวิจัย / ผกาวดี ศิริรังษี
Imprint กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำราเรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript iii, 678 หน้า : ภาพประกอบ

CONTENT

แนวคิดและหลักการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น -- การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Analysis) -- การวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม -- การวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างสองกลุ่มซึ่งเป็นอิสระต่อกัน -- การวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างสองกลุ่มซึ่งไม่เป็นอิสระต่อกัน -- การวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างสามกลุ่มหรือมากกว่า ซึ่งเป็นอิสระต่อกัน -- การวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป ซึ่งไม่เป็นอิสระต่อกัน -- การวิเคราะห์ความเป็นอิสระต่อกันระหว่างสิ่งที่สนใจสองอย่าง -- การวิเคราะห์ความไม่ต่างกันระหว่างประชากรตั้งแต่สองประชากรขึ้นไป -- การวิเคราะห์เพื่อหาการแจกแจงที่สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล -- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร -- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยวิธีการถดถอย (Regression)


วิธีการทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้พารามิเตอร์ สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ SPSS for Windows

LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library519.5 ผ123ก 2549CHECK SHELVES
Chula Business School Library519.5 ผ123ก 2549CHECK SHELVES