Titleราชสกุล เกษมสันต์ : พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา และสมาชิกในราชสกุล
Imprint กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548
Descript 10, 209 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม

CONTENT

ลายพระหัตถ์พระราชทานนามราชสกุล "เกษมสันต์" -- ชั้นที่ 1 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 -- ชั้นที่ 2 พระราชโอรสธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาแพ ; พระประวัติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ -- ชั้นที่ 3 พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชสกุลเกษมสันต์ มหาสาขา 9 -- ชั้นที่ 4 หม่อมราชวงศ์ในราชสกุลเกษมสันต์ -- ชั้นที่ 3-7 หม่อมเจ้าและเชื้อสายในราชสกุล เกษมสันต์ ถึงปัจจุบัน -- ประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาตำแหน่งยศ กรมหมื่นพรหมวรานุรักษ -- ประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาตำแหน่งยศ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ -- วัดศรีประวัตยาราม -- บันทึกเกี่ยวกับ "ดรุโณวาท" -- พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชโอรสธิดา กับวัดมกุฏกษัตริยาราม -- คุณูปการของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส -- ตำหนักบัญจบเบญจมา วัดบวรนิเวศวิหาร -- "พระประวัติตรัสเล่า" เกี่ยวกับหม่อมเจ้าหญิงจรัศโฉม เกษมสันต์ -- วัง เกษมสันต์


พรหมวรานุรักษ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง 2399-2467 นามสกุล -- เกษมสันต์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)929.42 รช427CHECK SHELVES
Arts LibraryCS3050.G3 ร222กCHECK SHELVES