Titleรางวัลการวิจัยและรางวัลผลงานวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2548 [จุลสาร]
Imprint 2548
Descript 113 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 21 ซม

CONTENT

นักวิจัยดีเด่น -- นักวิจัยรุ่นเยาว์ -- นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด -- รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย (เพื่อการใช้ประโยชน์) ดีเด่น -- ผลงานวิจัยดีเด่นสำหรับอาจารย์และนักวิจัย -- ผลงานวิจัยดีมากสำหรับอาจารย์และนักวิจัย -- ผลงานวิจัยดีสำหรับอาจารย์และนักวิจัย -- ผลงานวิจัยดีเด่นสำหรับนิสิตขั้นดุษฎีบัณฑิต -- ผลงานดีเด่นสำหรับนิสิตขั้นมหาบัณฑิต


อภิวัฒน์ มุทิรางกูร สาวิกา อุณหนันท์ ม.ล. ชนพ ช่วงโชติ จรัส สุวรรณมาลา อมร เพชรสม รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช อลงกร อมรศิลป์. ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของเชื้อไข้หวัดนกในประเทศไทย ธัญญาทิพย์ ศรีพนา. เหวียต เกี่ยวในประเทศไทยกับความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ธรรมนูญ หนูจักร. การแยกแบบไครัลในคะพิลลารีอิเล็กโทรฟอริซิสที่ใช้ไซโคลเด็กทรินสองชนิด: แบบจำลองทางทฤษฎีของความแตกต่างของความสามารถ ในการเคลื่อนที่ทางไฟฟ้าและค่าความจำเพาะของการแยกสาร มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์. คาลิกซ์[4]เอรีนที่มีสะพานสติลบีนสำหรับเป็นรีเซปเตอร์จับโมเลกุลที่สวิทซ์ได้ด้วยแสง บรรเจิด จงสมจิตร. คุณลักษณะและสมบัติการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนตัวรองรับชนิดต่างๆ ไตรรัตน์ จารุทัศน์. มาตรฐานขั้นต่ำสำหรับที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ สันนิภา สุรทัตต์. ผลของไวรัส พี อาร์ อาร์ เอส ต่อการสร้างไซโตคายน์อินเตอร์ลิวคิน 10 ที่มีผลกดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของสุกร พรพิมล ตรีโชติ. นโยบายส่งกลับผู้พลัดถิ่นจากพม่าของไทย อุทัย ตันละมัย. การรวมและการกระจายแนวคิดของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม กุณฑลี รื่นรมย์. แนวโน้มความต้องการของตลาดสินค้าอาหารไทยสำเร็จรูปประเภทอาหารฮาลาล ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สมรัตน์ จารุลักษณานันท์. การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีในประเทศไทย วรพงศ์ ภู่พงศ์. การศึกษาเปรียบเทียบการรับประทานยาไมโสพรอสตอลขนาด 600 ไมโครกรัมครั้งเดียวและการรับประทานซ้ำในการรักษาภาวะแท้งไม่ครบ อรัญ อินเจริญศักดิ์. การควบคุมเมแทบอลิสมที่เกี่ยวกับไนโตรเจนในไซยาโนแบคทีเรีย ภายใต้สภาวะความเครียดออสโมติก อุรา ปานเจริญ. การแยกและการสกัดด้วยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง เฉลิมชนม์ สถิระพจน์. การลดผลจากคลื่นหลายวิถีด้วยการวิเคราะห์เวฟเลท สำหรับการประยุกต์ใช้งานที่สถานีฐานจีพีเอส สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี. การสำรวจภาวะการติดเชื้อไวรัส Nipah ของค้างคาวในประเทศไทย วรพล เกียรติกิตติพงษ์. การร่วมผลิตไฮโดรคาร์บอน C2 และกำลังไฟฟ้าจากมีเทน โดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ชนิดเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์แข็ง ปรมินท์ จารุวร. ความขัดแย้งและการประนีประนอมในตำนานปรัมปราไทย ทิพย์นภา หวนสุริยา. อิทธิพลของกลุ่มที่มีองค์ประกอบความเป็นกลุ่มน้อยที่สุด ต่อความลำเอียงระหว่างกลุ่มที่วัดโดยตรงและโดยนัยและการประเมินคุณภาพผลงานของสมาชิกกลุ่มตนและกลุ่มอื่นในผู้ที่มีความต้องการทางปัญญาสูงและต่ำ พินิดดา ชะอุ่มผล. ความแม่นยำของวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสามกรอบสี่เหลี่ยม สำหรับการวัดเชิงโครงสร้างของเส้นใยประสาทที่มีปลอกหุ้มในเส้นประสาทซูรัลของมนุษย์ กมลพรรณ แก้วปิ่นทอง. การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Haematococcus pluvialis ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบอากาศยก วิจัย -- รางวัล นักวิจัย -- รางวัล research

LOCATIONCALL#STATUS
Sasin Library : PamphletPamphlet 0641.02 2548CHECK SHELVES
Central Library : Pamphlet (Contact Staff)จุลสาร 005913 2548LIB USE ONLY
Central Library : Pamphlet (Contact Staff)จุลสาร 005913 2548LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 71849CHECK SHELVES
Education Library : Reference Collection001.44 จ683รLIB USE ONLY
Education Library : Reference Collection001.44 จ683รLIB USE ONLY
Arts Library : Government Publicationทม 01.9 :548 รLIB USE ONLY
Arts Library : Government Publicationทม 01.9 :548 รLIB USE ONLY