Titleกฎหมายสาธารณสุขกับการกระจายอำนาจ : อุปสรรคและข้อเสนอในการปรับปรุงเพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ / โดย ปรีดา แต้อารักษ์ ... [และคนอื่น ๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 144 หน้า ; 21 ซม.

CONTENT

กรอบการศึกษากฎหมายสาธารณสุขที่เป็นอุปสรรคต่อการกระจายอำนาจ -- ผลการวิเคราะห์รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น -- การวิเคราะห์อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ: พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ; พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ; พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ; พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ; พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ; พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534


กฎหมายสาธารณสุข การกระจายอำนาจปกครอง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)344.04 ก119 2548CHECK SHELVES