Titleรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 15 (ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2545 - 1 พฤศจิกายน 2547) / บรรณาธิการ, เพชรรัตน์ สินอวย
Imprintกรุงเทพฯ : กลุ่มงานพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน, 2548
Descript 39, (46) หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CONTENT

แผนการดำเนินงาน: การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ; การเสนอแนะนโยบายค่าจ้าง ; การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเพื่อศึกษาพิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 15 ; พิจารณาจัดทำข้อเสนอแนะและแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขันของกำลังแรงงาน ; เข้าร่วมกิจกรรมและศึกษาผลการศึกษาวิเคราะห์ทางวิชาการซึ่งกลุ่มงานพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่ำนำเสนอ -- ผลการดำเนินงาน -- คำสั่งคณะกรรมการค่าจ้าง ; คำสั่งกระทรวงแรงงาน ; โครงการศึกษาวิเคราะห์สภาพและวิธีการจ้างงานชนิดไม่เต็มเวลา ; โครงการศึกษาวิจัยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานไร้ฝีมือในภาคอุตสาหกรรม ; โครงการศึกษาวิจัย ความจำเป็นในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ


คณะกรรมการค่าจ้าง นโยบายค่าจ้าง ค่าจ้าง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ กฎหมายแรงงาน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)331.21 ค122ร 2548CHECK SHELVES