Authorชุลีพร ศิลวัตร
Titleปัจจัยที่มีผลต่อการสืบค้นวัสดุสารนิเทศของผู้ใช้ห้องสมุด วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี : รายงานการวิจัย / โดย ชุลีพร ศิลวัตร, กาญจนา โรจนศิริ
Imprint พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี, 2548
Descript 79, [38] แผ่น ; 30 ซม

SUBJECT

  1. การค้นคืนสารสนเทศ
  2. การศึกษาการใช้ห้องสมุด

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)025.524 ช638ปCHECK SHELVES