Authorสุกัญญา ติรวุฒิพร
TitleSmart people smart work / เรียบเรียงโดย สุกัญญา ติรวุฒิพร
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2546
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 191 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CONTENT

แนวคิดการเพิ่มผลผลิต -- เครื่องมือที่ใช้เพื่อปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต -- การเพิ่ม Productivity ในการปฏิบัติงานสำหรับองค์การ -- การเพิ่ม Productivity ในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร -- การเพิ่ม Productivity ในการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน -- การเพิ่ม Productivity ในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน


การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพ ผลิตภาพแรงงาน รายการวิทยุ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.515 ส739ส 2546CHECK SHELVES