Titleคำศัพท์น่ารู้ เล่มที่ 1 องค์การและข้อตกลงระหว่างประเทศ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 86 หน้า ; 19 ซม

องค์การระหว่างประเทศ -- พจนานุกรม ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ -- พจนานุกรม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)341.203 ค383LIB USE ONLY
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)341.203 ค383LIB USE ONLY