Titleการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสหัสวรรษใหม่ / บรรณาธิการ: วรเทพ สวัสดี
Imprint นนทบุรี : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. 2543
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 157 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสหัสวรรษใหม่ / ทิพาวดี เมฆสวรรค์ -- การพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ / ธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ -- การพัฒนาข้าราชการในหน่วยงานที่กำลังปรับเปลี่ยน / สุชาดา รังสินันท์, ปรีชา วัชราภัย -- ประเด็นท้าทายนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสหัสวรรษใหม่ / วีรวัฒน์ ปันนิตามัย -- มาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาข้าราชการพลเรือนของหน่วยงานภาครัฐ / รัตนา อุบลสิงห์ -- ผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติและความสมหวัง / ชุติมา หาญเผชิญ -- โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท / สุทิน ลี้ปิยะชาติ -- ศูนย์เพิ่มทักษะฯ กับการปฏิรูประบบราชการ / เพิ่ม กอมณี -- 5 ส กับการเพิ่มประสิทธิภาพ / เพ็ญศรี สมุทรรัตน์ -- ทศวรรษที่ 3 ของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน / ปรีชา วัชราภัย -- สรุปผลการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน / รัตนา อุบลสิงห์, นทีทิพย์ สมเกียรติกุล


สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ข้าราชการพลเรือน -- ไทย การปฏิรูประบบราชการ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)352.63 ก494CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)352.63 ก494CHECK SHELVES