Authorวันชัย วัฒโนทัยวิทย์
Titleการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / เรียบเรียงโดย วันชัย วัฒโนทัยวิทย์
Imprint กรุงเทพฯ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, 2548
Descript 97 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

CONTENT

หลักสูตรกลุ่มวิชาภาษต่างประเทศ -- การสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร -- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน -- สิ่งส่งเสริมการเรียนการสอน -- การวัดผลและการประเมินผล -- การวิเคราะห์ความผิดเพื่อการเรียนการสอนที่ดีขึ้น


ภาษาฝรั่งเศส -- การสอน ภาษาฝรั่งเศส -- การศึกษาและการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library440.0712 ว427กCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)440.07 ว427ก 2548CHECK SHELVES