Authorสุฤกษ์ คงทอง
Titleผลิตภัณฑ์ยางจากน้ำยางสด : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / สุฤกษ์ คงทอง
Imprintกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
Descript xiv, 85 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

CONTENT

น้ำยางและสารเคมี -- การเตรียมสารเคมีให้อยู่ในรูป dispersion -- การเตรียมแบบพิมพ์ปูนพลาสเตอร์ -- การหล่อน้ำยาง -- การชุบยาง -- การค้นหา % swelling -- การทดสอบคุณสมบัติทาง tensile -- การเก็บรักษายางสด -- กระบวนการหล่อยางโดยใช้น้ำยางสด -- กระบวนการชุบยางโดยใช้น้ำยางสด


น้ำยาง สินค้ายางพารา Latex Rubber goods

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)678.3 ส738ผ 2548CHECK SHELVES