Authorวรวัฒน์ แซ่โง้ว
Titleการวิเคราะห์วัตถุกันเสียและสารให้ความหวานในน้ำผลไม้และผลไม้ดองด้วยคะพิลลารีอิเล็กโทรฟอริซิส / วรวัฒน์ แซ่โง้ว, สุวิมล วงศ์เลิศวิศวกร
Imprint 2548
Descript 49 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

วัตถุกันเสีย -- การวิเคราะห์ สารให้ความหวาน น้ำผลไม้ ผลไม้ดอง คะพิลลารีอิเล็กทรอฟอเรซิส

LOCATIONCALL#STATUS
Science Library : ProjectPJ.2548/ 3319CHECK SHELVES