Authorวุฒิชัย เหรียญทิพยะสกุล
Titleการสังเคราะห์แอลฟาไฮดรอกซีฟอสโฟเนต และ การแยกอิแนนชิโอเมอร์ ด้วยไครัลแก๊สโครมาโทกราฟ / วุฒิชัย เหรียญทิพยะสกุล, สินียา ชัยรัตน์
Imprint 2548
Descript 89 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

แอลฟาไฮดรอกซีฟอสโฟเนต อิแนนทิโอเมอร์ ไครัลแก๊สโครมาโทกราฟ

LOCATIONCALL#STATUS
Science Library : ProjectPJ.2548/ 3321CHECK SHELVES