Authorชัชชัย โกมารทัต
Titleกีฬาพื้นเมืองไทยภาคกลาง : ศึกษา และวิเคราะห์ความเป็นมา วิธีเล่น และคุณค่า / ชัชชัย โกมารทัต
Imprint กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2549
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 447 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

ความหมายและความสำคัญของกีฬาพื้นเมืองไทย -- ประโยชน์และคุณค่าของกีฬาพื้นเมืองไทย -- ความเป็นมาของกีฬาพื้นเมือง : กีฬาพื้นเมืองไทยในสมัยกรุงสุโขทัย ; กีฬาพื้นเมืองไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ; กีฬาพื้นเมืองไทยในสมัยกรุงธนบุรี ; กีฬาพื้นเมืองไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ -- กีฬาพื้นเมืองไทยภาคกลาง : กระโดดเชือก ; กาฟักไข่ ; ขว้างตะกร้อ ; ขว้างนุ่น ; ขี่ม้าชนกัน ; ขี่ม้าตาบอด ; ขี่ม้าส่งเมือง ; แข่งกระทะ ; แข่งเกวียน ; แข่งเรือ ; แข่งเรือคน ; แข่งว่าว ; แคร่หาม ; งูกินหาง ; ช่วงชัย ; ช่วงชัยขี่ ; ช้อนมะนาว ; ชักเย่อ ; ชิงกันเป็นเจ้าของวง ; ชิงเชลย ; ชิงธง ; ซ่อนหา ; ต้องเต ; ตังเตมอญ ; ตาเขย่ง ; ตีป้อม ; ตี่จับ ; เตย ; ไถนา ; ปรบไก่ ; ปิดตาตีหม้อ ; ปลาหมอตกกระทะ ; พุ่งกระสวย ; พุ่งเรือ ; โพงพาง ; มอญซ่อนผ้า ; มัดฟืน ; ไม้หึ่ง ; โมรา ; แย่งของ ; แย้ลงรู ; ระวังตัว ; รีรีข้าวสาร ; ล้อมกวาง ; ลากทางหมาก ; ลิงชิงหลัก ; วิ่งเก็บของ ; วิ่งวัวคน ; วิ่งสวมกระสอบ ; วิงสามขา ; วิ่งเปี้ยว ; วิ่งเปี้ยวสวมกระสอบ ; วิ่งวิบาก ; สะบ้าทอย ; สะบ้าล้อ (สะบ้าดีด) ; เสือกินวัว (ปิดตา) ; เสือกินวัว (ล้อมคอก) ; เสือข้ามห้วย ; หมากตีน ; เอาเถิด ; ไอเข้ไอ้โขง


กีฬาพื้นเมือง -- ไทย (ภาคกลาง) การละเล่น -- ไทย (ภาคกลาง) ไทย (ภาคกลาง) -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library796.09593 ช353กCHECK SHELVES
Arts LibraryGV1204.81.T5 ช212กCHECK SHELVES
Thai Studies Library796.09593 ช353กCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)796.09593 ช353ก ภกCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionวก 15 012803LIB USE ONLY
Central Library @ Chamchuri 10GV1204.81.T5 ช6 2549CHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10GV1204.81.T5 ช6 2549CHECK SHELVES