Authorพิมพ์สิรี พร้อมวงษ์
Titleการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสของไอออนโลหะแทรนซิชัน / พิมพ์สิรี พร้อมวงษ์, ศศิพิมพ์ คงสุจริต
Imprint 2548
Descript 50 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม

เอนไซม์ แอลฟาอะไมเลส

LOCATIONCALL#STATUS
Science Library : ProjectPJ.2548/ 3311CHECK SHELVES