TitleXian dai Han yu ci dian. Bu bian = Xiandai Hanyu cidian / Zhongguo she hui ke xue yuan yu yan yan jiu suo ci dian bian ji shi bian
Imprint Beijing : Shang wu yin shu guan, 1995
Descript 48, 647 p. ; 19 cm

Chinese language -- Dictionaries

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Reference CollectionPL1420 X6ZSLIB USE ONLY