Authorโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
Titleการวิเคราะห์และออกแบบระบบ / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
Imprint กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548
Edition ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม
Descript 411 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม

CONTENT

ระบบสารสนเทศและบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบสมัยใหม่ -- การพัฒนาระบบสารสนเทศ -- การกำหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ -- การรวบรวมความต้องการ -- แบบจำลองกระบวนการ -- แบบจำลองข้อมูล -- การออกแบบระบบ -- การนำไปใช้และการบำรุงรักษา -- พื้นฐานการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุด้วย UML -- มาตรฐานคุณภาพของระบบสารสนเทศกับโมเดล CMM -- ตัวอย่างรูปแบบการจัดทำโครงการระบบงานคอมพิวเตอร์


SUBJECT

  1. การวิเคราะห์ระบบ
  2. การออกแบบระบบ
  3. คอมพิวเตอร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)004.21 อ978ก 2548CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)004.21 อ978ก 2548CHECK SHELVES