Authorอรรณพ ลิขิตจิตถะ
Titleมาตรการส่งเสริมบุคคลให้ความช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / คณะผู้วิจัย: อรรณพ ลิขิตจิตถะ, ณรงค์ รัตนานุกูล, คมกริช หาญไชย
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
Descript 326 หน้า ; 30 ซม

CONTENT

พื้นฐานทฤษฎีทางอาชญาวิทยา กับมาตรการส่งเสริมให้บุคคลให้ข้อมูล หรือให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย -- มาตรการส่งเสริมให้ผู้กระทำความผิดให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายตามอนุสัญญาฯ -- หลักการพื้นฐานของกฎหมายภายในในการรองรับมาตรการตามข้อ 26 ของอนุสัญญาฯ -- การต่อรองคำรับสารภาพและการกันผู้ร่วมกระทำผิดเป็นพยาน -- พื้นฐานของกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อ 26 ของอนุสัญญา


อาชญากรรมข้ามชาติ -- ไทย ขบวนการอาชญากรรม -- ไทย การป้องกันอาชญากรรม -- ไทย พยานบุคคล

LOCATIONCALL#STATUS
Social Research Institute Library364.4 ก514LIB USE ONLY
Central Library (5th Floor)364.409593 ก493 ล.10CHECK SHELVES