Titleแนวทางการแบ่งงาน การกำหนดตำแหน่งและอัตรากำลัง
Imprint กรุงเทพฯ : ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบบริหาร สำนักส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2546
Descript 19, [35] หน้า ; 29 ซม

CONTENT

การจัดโครงสร้างและการจัดระบบงานของส่วนราชการ -- การจัดส่วนราชการภายในไม่เป็นทางการ -- การจัดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน และการกำหนดกลุ่มตำแหน่ง ในสำนักงานอธิการบดี -- การจัดหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน และการกำหนดกลุ่มตำแหน่งในสำนักงานเลขานุการคณะ ศูนย์ สถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า -- การพิจารณาอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มใหม่ -- การคำนวณอัตรากำลังตำแหน่งอาจารย์


การบริหารงานบุคคล สถาบันอุดมศึกษา -- อัตรากำลัง สถาบันอุดมศึกษา -- ตำแหน่ง สถาบันอุดมศึกษา -- การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)378.593 น927 2546CHECK SHELVES