Authorสำรวม จงเจริญ
Titleการวิเคราะห์เชิงสถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ / สำรวม จงเจริญ
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript XI, 324 หน้า ; 27 ซม

CONTENT

ความรู้เบื้องต้นสำหรับสถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ -- การทดสอบที่ใช้ข้อมูลจากตัวอย่างเดียว -- การทดสอบที่ใช้ข้อมูลจากสองตัวอย่างที่อิสระกัน -- การทดสอบที่ใช้ข้อมูลจากสองตัวอย่างที่สัมพันธ์กัน -- การทดสอบที่ใช้ข้อมูลมากกว่าสองตัวอย่างที่เป็นอิสระกัน -- การทดสอบที่ใช้ข้อมูลมากกว่าสองตัวอย่างที่สัมพันธ์กัน -- การทดสอบไคกำลังสองสำหรับทดสอบความเป็นเอกพันธุ์และความเป็นอิสระ -- การวัดความสัมพันธ์และการทดสอบนัยสำคัญของความสัมพันธ์


สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)519.5 ส696กCHECK SHELVES