Titleอนาคตนโยบายสาธารณะเพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า : มุ่งมั่นเพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า / สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549
Descript 93 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม

CONTENT

ความสำคัญของนโยบายสาธารณะ -- พันธกิจของสำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ -- ผลกระทบของการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว -- ผู้นำความคิดทางสังคม กับ "นโยบายสาธารณะ" -- สรุปสาระจากการสัมมนาทางวิชาการ "อนาคตนโยบายสาธารณะเพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า"


สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ นโยบายสาธารณะ นโยบายสาธารณะ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library : Chula Collectionร 20 0817LIB USE ONLY
Political Science Library361.61 อ175CHECK SHELVES
Political Science Library361.61 อ175CHECK SHELVES
Political Science Library361.61 อ175CHECK SHELVES
Political Science Library361.61 อ175CHECK SHELVES
Political Science Library361.61 อ175CHECK SHELVES
Political Science Library361.61 อ175CHECK SHELVES
Political Science Library361.61 อ175CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 70795CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 70795CHECK SHELVES