Authorชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
Titleสุดยอดผู้บริหาร / ผู้เขียน: ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
Imprint กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 208 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

ใครคือสุดยอดผู้บริหาร -- การบริหารคน 4 ประเภท -- การสร้างภาพลักษณ์มืออาชีพ -- 7 วิธี สำหรับการเปลี่ยนความขัดแย้งไปในทางที่ดี -- คุณลักษณะที่ทำลายความก้าวหน้าของผู้บริหาร -- คุณลักษณะที่ทำลายวิสัยทัศน์ในองค์กร -- รูปแบบการสื่อสารของผู้บริหาร -- ความสามารถที่สำคัญ 4 ประการ สำหรับผู้บริหารในยุคโลกาภิวัตน์ -- 5 ขั้นตอนในการบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ -- เคล็ดลับการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน -- 10 วิธีพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ -- คำถามที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร -- 21 กลยุทธเพื่อก้าวสู่การบริหารที่ประสบความสำเร็จ -- กลยุทธ์การเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร -- กลยุทธ์การโน้มน้าวใจลูกค้าสำหรับผู้บริหาร -- เทคนิคการบริหารความโกรธสำหรับผู้บริหาร -- การบริหารความเครียดสำหรับผู้บริหาร -- เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร -- การบริหารผู้อาวุโสในที่ทำงาน -- เทคนิคการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา -- เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน -- การบริหารอย่างมีจริยธรรม -- ความสามารถทางภาวะผู้นำ -- กฎทอง 25 ประการสำหรับผู้บริหาร


ผู้บริหาร การบริหาร ภาวะผู้นำ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.4092 ช447สCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.4092 ช447สCHECK SHELVES
Education Library658.4092 ช447สCHECK SHELVES