Authorวิรุณศิริ อารยวงศ์
Titleพลังเครือข่ายสื่อสารเยาวชนสร้างเสริมสุขภาพ / วิรุณศิริ อารยวงศ์, จิรพันธุ์ วิบูลย์วงศ์ และคณะ
Imprint นนทบุรี : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2548
Descript 187 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CONTENT

การพัฒนาต้นแบบเครือข่ายสื่อสาร -- การจัดตั้งสถานีแม่ข่าย -- การขยายเครือข่าย -- การสร้างแกนนำประจำครอบครัว -- รายชื่อเครือข่ายสื่อสารเยาวชน -- รายชื่อเยาวชนอาสาสมัครนักจัดรายการวิทยุประจำสถานีแม่ข่าย -- หลักสูตร เทคนิคการจัดรายการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน


การสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ การสื่อสารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ เยาวชนอาสาสมัคร รายการวิทยุ นักจัดรายการวิทยุ

LOCATIONCALL#STATUS
Communication Arts Library302.23 ว453พCHECK SHELVES
Communication Arts Library302.23 ว453พCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)361.37 ว696พ 2548CHECK SHELVES