Titleรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Imprint กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548
Descript 126 หน้า ; 29 ซม

CONTENT

การวิเคราะห์เกษตรกรรมในพระไตรปิฎก / เดือน คำดี -- ซี่กง : ผลึกแห่งพุทธศาสนา เต๋า และขงจื๊อ / ศิริวรรณ เกษมศานต์กิดาการ -- พุทธศาสนากับจริยศาสตร์ประยุกต์ : การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพุทธศาสนากับการทำแท้ง / ประเวศ อินทองปาน -- ชีวิตหลังความตาายในทรรศนะของพุทธศาสนา / โกเมนทร์ ชินวงศ์ -- เรื่องบาป : ศึกษาเชิงวิเคราะห์ในมโนทัศน์ของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท / ผจญ คำชูสังข์


พุทธศาสนา -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryBQ4034 ร17CHECK SHELVES
Arts Library : StackBQ4034 ร17CHECK SHELVES