Titleบทบาทและทิศทางของการอุดมศึกษาไทย : รายงานการสัมมนา / ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Imprint กรุงเทพฯ : ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523
Descript ก-ข, 311 หน้า ; 30 ซม

CONTENT

การวางแผนงานและการบริหารสถาบันอุดมศึกษา / วิจิตร ศรีสอ้าน -- การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา / วิจิตร สินสิริ -- บทบาทและทิศทางงานกิจการนักศึกษา / สำเนาว์ ขจรศิลป์ -- การบริหารอุดมศึกษาในอดีต / เอนก ส่งแสง -- สถานภาพปัจจุบันของการวางแผนและการจัดงบประมาณ / ภาวินี ภูพิชญ์พงษ์ -- ทิศทางการอุดามศึกษาของไทย / ปรีชา แม้นมินทร์ -- การบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยและข้าราชการฝ่ายครู / จิราพันธ์ วรินทรเวช --วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชียศึกษา : การแสวงหาโครงสร้างระบบบริหาร / บุญสรวง บุญศิริ -- การบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในปัจจุบัน : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยครู -- จุดมุ่งหมาย : บทบาทและทิศทางของการอุดมศึกษาไทย / พัชรินทร์ จำรุญโรจน์ -- หลักสูตร : แบบแปลนในการสร้างบัณฑิต / เรณู ผลสวัสดิ์ -- เขาบอกวิชากันอย่างไรในสถาบันอุดมศึกษาไทย / กาญจนา บุญรมย์ -- มหาวิทยาลัย : โรงงานอุตสาหกรรมทางปัญญาในอนาคต / ทวีชัย บุญเติม -- การประเมิน : เครื่องมือในการตัดสิน / สายพิญ ธรรมบำรุง -- ความเป็นมาของการบริการเพื่อนิสิตนักศึกษา / เยาวอักษณ์ คัดโนภาส -- ด้านสวัสดิการ : การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาทางด้านการเงิน / ชื่นอารมณ์ ภาระพฤติ -- ด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษา / ชูชีพ พุทธประเสริฐ -- ด้านระเบียบวินัย / พัชรี ตันศิริ -- ด้านบริการ : แนะแนว / หอพัก / สุขภาพ / ชื่นอารมณ์ ภาระพฤติ, เยาวลักษณ์ คัคโนภาส, พัชรี ตันศิริ -- ด้านบริการทั่วไป : อาหาร / สหกรณ์ / ศูนย์หนังสือ / ห้องสมุด / ไปรษณีย์ / ประชาสัมพันธ์ / ยานพาหนะ / รัชนี คำแสน


อุดมศึกษา -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library378 บ126CHECK SHELVES