Authorวีระ อินพันทัง
Titleสถาปัตยกรรมเนื่องในวัฒนธรรมข้าว : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547
Descript 160 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม

CONTENT

วัฒนธรรมข้าวในสังคมไทย -- ข้าวและการทำนาตามวิถีไทย -- สภาพแวดล้อมท้องถิ่นดินแดนตะวันตก -- ยุ้งข้าว : สิ่งปลูกสร้างสำหรับเก็บข้าวเปลือก -- ยุ้งข้าว : สถาปัตยกรรมแห่งชีวิต


ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคตะวันตก) สถาปัตยกรรมพื้นเมือง -- ไทย (ภาคตะวันตก) ข้าว -- พิธีกรรม ไทย (ภาคตะวันตก) -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)728.09593 ภ669 ล.5CHECK SHELVES