Titleคติความเชื่อและระบบสังคมซึ่งสัมพันธ์กับเรือนและการอยู่ / ต้นข้าว ปาณินท์ ... [และคนอื่นๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548
Descript ก-ซ, 113 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม

CONTENT

ระบบความเชื่อและระบบสังคม -- ไทพวน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี -- ไทดำ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี -- ไทยมอญ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี -- บทวิเคราะห์ภูมิปัญญาเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อ


ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคตะวันตก) สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย -- ไทย (ภาคตะวันตก) ไทย (ภาคตะวันตก) -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)728.09593 ภ669 ล.3CHECK SHELVES