Titleการปรับอัตราค่าเช่าอาคารพาณิชย์และการใช้ประโยชน์ที่ดินของจุฬาฯ [จุลสาร]
Imprint 2549
Descript 23 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

CONTENT

การใช้ประโยชน์ที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- แหล่งรายได้ของมหาวิทยาลัย -- รายจ่ายของมหาวิทยาลัยและความจำเป็นต้องจัดหารายได้เพิ่มเติมจากงบประมาณแผ่นดิน -- สยามสแควร์ -- การพิจารณาราคาตลาด -- การดำเนินการต่อสัญญาเช่า -- การต่อต้านอัตราค่าเช่าใหม่ -- ถาม-ตอบ เรื่องเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- ที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- รายได้

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Pamphlet (Contact Staff)จุลสาร 005909LIB USE ONLY