Authorมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, ผู้วิจัย
Titleโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : รายงานการวิจัย / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ
Imprintเชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
Descript 288 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ; 26 ซม

CONTENT

ความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง -- ภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศในภูมิภาคแม่โขง -- การวิเคราะห์ความได้เปรียบเทียบด้านการท่องเที่ยว -- เสถียรภาพของภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยว -- การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน -- การท่องเที่ยวกับการกระจายรายได้ในชุมชน


การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ -- ลุ่มน้ำโขง การท่องเที่ยวโดยชุมชน ลุ่มน้ำโขง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)338.4791 ม559ค 2548CHECK SHELVES