Authorมะหฺยุดดีน หะยียะหฺยา
Titleอิสลามในสเปนและซิซิลี = Islam in Spain and Sicily / มะหฺยุดดีน หะยียะหฺยา, เขียน ; อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต, ฮาเร๊ะ เจ๊ะโด , แปลและเรียบเรียง
Imprint ปัตตานี : ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2548
Descript ix, 256 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

ความเป็นมาของอิสลามในประเทศสเปน -- ราชวงศ์อุมัยยะฮฺแห่งสเปน -- นครรัฐในสเปน -- อารยธรรมและวัฒนธรรมในสมัยราชวงศ์เล็กๆของมุสลิมสเปน -- ราชวงศ์นัศรียะฮฺ -- อารยธรรมและรัฐอิสลามแห่งซิซิลี -- สภาพของประชาชาติอิสลามซิซิลีในสมัยการปกครองของนอร์แมน


ศาสนาอิสลาม -- สเปน ศาสนาอิสลาม -- ซิซิลี มุสลิม -- สเปน มุสลิม -- ซิซิลี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)946.02 ม287อCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)946.02 ม287อCHECK SHELVES