Titleโครงการวิจัยประเมินผลโครงการระบบสำรวจและพยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์และสภาพแวดล้อมทางทะเล : รายงานฉบับสมบูรณ์
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546
Descript 2 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ; 30 ซม

CONTENT

การใช้ทุ่นสมุทรศาสตร์ในต่างประเทศ -- การประเมินความต่อเนื่องของการเก็บข้อมูล และการหลุดลอยของทุ่นสมุทรศาสตร์ -- การวิเคราะห์ตำแหน่งทุ่นสมุทรศาสตร์ -- เครื่องมือตรวจวัด -- รายจ่าย และรายรับของโครงการ -- การจัดการและการดำเนินการทั่วไป -- ปัญหาและอุปสรรคต่อการวางทุ่น แนวทางการแก้ปัญหา และการออกภาคสนาม


โครงการระบบสำรวจและพยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์และสภาพแวดล้อมทางทะเล ทุ่นสมุทรศาสตร์ สมุทรศาสตร์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์ การสำรวจทางทะเล การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศสมุทรศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)551.46 ค961CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)551.46 ค961CHECK SHELVES