Titleอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพคุณวรรณี ยรรยง ท.จ. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2547
Imprint[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2547
Descript [400] หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CONTENT

ตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวที ; เกิดทุกทีเป็นทุกข์ทุกที ; "ตัวกู" เมื่อไม่เกิดก็ไม่ตาย -- หม้อปัสสาวะ กะลา วัตถุวิปัสสนาอย่างดี ; ฉันเองแหละเป็นฝ่ายผิด ; นักวิปัสสนาติดตังของตัวเอง ; การหนีกาม การตกเป็นเหยื่อกาม ; กินด้วยความรู้แจ้งเห็นจริง ; นำความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสียได้ ; ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ -- ฝึกเอาชนะคามโกรธความพยาบาท ; ฝึกไม่หลอกลวงผู้อื่น-ฝึกให้เป็นฝ่ายข้างความดี-ความจริง ; ฝึกเอาชนะตัณหาทางตา หู จมูก สัมผัส ฯลฯ -- คำพูดเป็นเอก ; พระแก้ว 2 องค์ ; พ้นจากความทุกข์ ; ทำบุญอย่างไรได้กุศลมาก ; ขันติ -- อยู่อย่างนักบวช อยู่เป็นวันๆ อยู่ทีละวัน ; พยายามให้จิตอยู่กับกาย ; การพิจารณาทุกขเวทนา -- หลักพระพุทธศาสนา -- เหตุผลตามความเป็นจริง ; อุปาลิวาทสูตร ; อนุบุพพีกถา ; ขุดรากความทุกข์ทั้งปวงทิ้ง -- อบายภูมิ ; มนุสสภูมิและเทวภูมิ ; พรหมภูมิ และโลกุตตรภูมิ


พระภาวนาวิศาลเถระ (บุญมี โชติปาโล) วรรณี ยรรยง คุณ 2473-2546 พระมาลัย ความตาย -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา การปฏิบัติธรรม ธรรมเทศนา อริยสัจ 4 หนังสืออนุสรณ์งานศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)294.308 อ231ว 2547CHECK SHELVES