Titleรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ (เดือนมิถุนายน 2547 - เดือนธันวาคม 2547
Imprint กรุงเทพฯ : ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
Descript 36 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม

CONTENT

ประวัติความเป็นมาของศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ -- คณะกรรมการบริหารศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ -- คณะกรรมการดำเนินงานวารสารครุศาสตร์ -- บุคคลกรของศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ -- สถานที่ตั้งศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ -- แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ -- แผนภูมิโครงสร้างองค์กรของศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ -- แผนการดำเนินงานและพัฒนางานศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ -- สรุปการดำเนินงานของศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ -- สรุปรายได้ของศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ (มิถุนายน – ธันวาคม 2547) -- รายการหนังสือของศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ -- งบประมาณ รายรับ – รายจ่าย ปี 2547 -- กิจกรรมของศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Chula Collection (6th Floor)ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการCATALOGING