Authorเจตนา นาควัชระ
Titleเก่ากับใหม่อะไรไหนดี : มนุษยศาสตร์ไทยในกระแสของความเปลี่ยนแปลง : รวมบทความวิชาการของ เจตนา นาควัชระ
Imprint กรุงเทพฯ : คมบาง, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 191 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CONTENT

จาก "มนุษย์สัมผัสมนุษย์" สู่ประสบการณ์ทุติยภูมิ -- ทศวรรษใหม่ : ศิลปะกับมนุษย์ -- ความสัมพันธ์ระหว่างวิจิตรศิลป์กับมนุษยศาสตร์ที่ไม่อาจแยกกันได้ -- สถาปัตยกรรมร่วมสมัยกับความคาดหวังของคนนอก -- อุดมศึกษาในกระแสของความเปลี่ยนแปลง -- บทวิพากษ์ว่าด้วยความคิดเรื่องอุดมศึกษาของศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล -- ข้อสังเกตว่าด้วยการวิจัยของอาจารย์อุดมศึกษา -- การวิจารณ์ พลังทางปัญญาที่ส่องทางให้สังคม


มนุษยศาสตร์ -- วิจัย การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- ไทย วิจารณ์ ศิลปวิจารณ์

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryPN81 จ254กCHECK SHELVES
Arts LibraryPN81 จ254กCHECK SHELVES
Arts Library : Special CollectionW PN81 จ254กLIB USE ONLY
Central Library (4th Floor)001.3 จ697ก 2548CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)001.3 จ697 2548CHECK SHELVES