Titleการอภิปรายเรื่อง "บทวิเคราะห์เชิงวิชาการต่อภาวะวิกฤตผู้นำ : ปัญหาและทางออก": [videorecording]
Imprint กรุงเทพฯ : เครือข่ายนักวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Descript 2 แผ่น : เสียง,สี ; 4 3/4นิ้ว

CONTENT

ประเด็นความชอบธรรมของผู้นำ -- ประเด็นจริยธรรมทางธุรกิจ -- ประเด็นบทบาทของเทมาเส็กและผลกระทบต่อการเมืองการต่างประเทศไทย -- ประเด็นสื่อยุคธุรกิจการเมือง -- ประเด็นกฎหมายและภาษี -- ประเด็นถอดถอนผู้นำตามกฎหมาย)


ภาวะผู้นำ จริยธรรมธุรกิจ

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library : Audio-Visual CollectionCD 479LIB USE ONLY
Political Science Library : Audio-Visual Collectionร29 1533LIB USE ONLY
Arts Library : Audio-Visual CollectionCD 552 ThaLIB USE ONLY
Arts Library : Audio-Visual CollectionCD 552 ThaLIB USE ONLY
Political Science Library : Audio-Visual CollectionCD 479LIB USE ONLY
Political Science Library : Chula Collectionร 47 1532LIB USE ONLY
Political Science Library : Chula Collectionร 71 1534LIB USE ONLY
Political Science Library : Chula Collectionร 25 1535LIB USE ONLY